MY PICTURE DICTIONARY 2020

      Możliwość komentowania MY PICTURE DICTIONARY 2020 została wyłączona

WOJEWÓDZKI KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA UCZNIÓW KLAS  I-VIII
„MY PICTURE DICTIONARY
WÓJT GMINY UCHANIE
SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH  UCZNIÓW KLAS I-VIII
DO WZIĘCIA UDZIAŁU VII MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNO-JĘZYKOWYM

MY PICTURE DICTIONARY

1. CELE KONKURSU

 • propagowanie twórczości plastycznej i językowej uczniów;
 • wzbudzanie zainteresowania kulturą państw angielskojęzycznych;
 • rozwijanie motywacji i pasji do nauki języka angielskiego;
 • poszerzanie słownictwa z zakresu języka angielskiego;
 • kształtowanie u uczniów umiejętności poszukiwania wiedzy w różnych źródłach i miejscach
 • aktywność międzyszkolna
 • promocja szkoły

Cele i tematyka zgodne są z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.

2. ORGANIZATOR

        Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

        Opiekunem konkursu jest nauczyciel języka angielskiego w SP w Uchaniach Justyna Hajduk tel.500819751, e-mail:kot1-1986@tlen.pl

3. ZASADY KONKURSU:

1)   WYBIERACIE JEDEN Z PROPONOWANYCH TEMATÓW:

a)    Hotel- W hotelu

b)   Mammals- Ssaki

c)    Dinosaurs- Dinozaury

d)   Volunteering and the disabled- Wolontariat i niepełnosprawni

e)   Beautician and hairdresser – U kosmetyczki i fryzjera

f)     Football – Słownictwo piłkarskie

g)    Agricultural equipment – Sprzęt rolniczy

h)   Maths vocabulary – Słownictwo matematyczne

i)     Addictions – Uzależnienia

j)  Banking and money– Bankowość i pieniądze

2)   WYKONUJECIE OBRAZKOWY SŁOWNIK ZGODNIE Z PODANYMI ZASADAMI:

a)    Słownik powinien mieć format a4 lub a5

b)   Słownik musi mieć stronę tytułową, a poszczególne kartki muszą być odpowiednio spięte (bindowane, kartki włożone w koszulki z obu stron i całość wpięta  do skoroszytu, albo jakieś inne ciekawe pomysły)

c)    Na stronie tytułowej należy umieścić tytuł wybranego tematu, jak również imię i nazwisko autora, klasę, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana, nazwa i adres szkoły (telefon/fax, e-mail).

d)   Technika wykonania obrazków jest DOWOLNA (np. rysunek kolorowy, rysunek graficzny, rysunek wykonany techniką komputerową, fotografia, graffiti i inne techniki plastyczne)

e)    Na każdej stronie może się znaleźć nie więcej niż 5 słówek.

f)     Każda szkoła ma możliwość nadesłania 4 prac z jednej kategorii (jeden uczeń, może wykonać tylko jedną pracę, nie można wykonywać słownika grupowo tylko indywidualnie), dlatego też proponuje się, aby zorganizować eliminacje szkolne, w których jury wyłoni 4 najciekawsze prace z danej kategorii klas I-III i IV-VI i VII-VIII. 

g)    Po zakończeniu konkursu oraz wystawy nagrodzone prace będzie można zabrać.

h)   Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

i)     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na przełomie marca i kwietnia. Informacja o wynikach zamieszczona zostanie na profilu Szkoły Podstawowej w Uchaniach (http://szkolauchanie.net.pl/), na facebook’u oraz na stronie: angielska zabawa.blogspot.com. Ponadto zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie o zdobytym miejscu lub wyróżnieniu. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 08 maja 2020r. o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej w Uchaniach. Gdyby zaistniały jakieś zmiany w terminie, uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie. Każdy uczestnik zakwalifikowany do II etapu otrzyma dyplom.

j)     Nagrody należy odebrać w siedzibie  organizatora do dnia 26 czerwca 2020r.po tym terminie nagrody przechodzą na własność organizatora ( w wyjątkowych sytuacjach nagrody wysyłamy pocztą).

Uczniowie klas VII – VIII:

Słownik musi zawierać minimum 25 uporządkowanych alfabetycznie ( liczy się porządek alfabetyczny w języku angielskim, dlatego należy najpierw zapisywać słowo w języku angielskim) i ponumerowanych słówek z danego tematu.

Każde słówko zapisujecie w języku angielskim wraz z jego transkrypcja fonetyczną (wymową) , następnie jego tłumaczenie w języku polskim oraz przytaczacie przykładowe zdanie z użyciem wybranego słowa. Na koniec ozdabiacie je odpowiednim obrazkiem.

Uczniowie klas IV – VI:

Słownik musi zawierać minimum 20 uporządkowanych alfabetycznie ( liczy się porządek alfabetyczny w języku angielskim, dlatego należy najpierw zapisywać słowo w języku angielskim) i ponumerowanych słówek z danego tematu.

Każde słówko zapisujecie w języku angielskim, następnie jego tłumaczenie w języku polskim oraz przytaczacie przykładowe zdanie z użyciem wybranego słowa. Na koniec ozdabiacie je odpowiednim obrazkiem.

Uczniowie z klas I – III:

Słownik musi zawierać minimum 15 ponumerowanych słówek z danego tematu.

Każde słówko zapisujecie w języku angielskim, następnie jego tłumaczenie w języku polskim i ozdabiacie je odpowiednim obrazkiem.

NAGRODY PRZYZNAWANE BĘDĄ W TRZECH  KATEGORIACH WIEKOWYCH:

 • KLASY I-III
 • KLASY IV-VI
 • KLAS VII-VIII

W  TRAKCIE OCENY BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ :

  ZASTOSOWANIE WSZYSTKICH UJĘTYCH W ZASADACH ELEMENTÓW :

  ODPOWIEDNIA LICZBA  PONUMEROWANYCH SŁÓW1p

  ZGODNOŚĆ SŁÓWEK Z WYBRANYM TEMATEM 1p

  POPRAWNOŚĆ ZAPISU SŁÓWEK 1p (KL.4-6 – SŁOWEK I ZDAŃ 2p kl. 7-8 SŁÓWEK, ZDAŃ I TRANSKRYPCJI FONTETYCZNEJ 3p)

  PORZĄDEK ALFABETYCZNY (KL. 4-8) 1p

  POPRAWNOŚĆ TŁUMACZENIA 1p

  ILUSTRACJA ZGODNA ZE SŁÓWKIEM 1p

  ESTETYKA WYKONANIA SŁOWNIKA 1p

  FORMAT PARCY A4 I DO 5 SŁÓWEK NA STRONIE 1p

  WKŁAD PRACY 3p

  KREATYWNOŚĆ 3p

  WRAŻENIE OGÓLNE 2p

Punkty do zdobycia:

VII-VIII  -18pkt

IV-VI-17pkt

I-III – 15pkt

PRACE WRAZ Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM ORAZ OŚWIADCZENIEM O WYRAŻENIU ZGODY WRAZ Z KLAUZULA INFORMACYJNĄ PODPISANYMI OSOBNO DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA,  NALEŻY WYSŁAĆ DO ORGANIZATORA W ZAKLEJONEJ KOPERCIE A4 Z DOPISKIEM „MY PICTURE DICTIONARY„ DO DNIA 16 MARCA 2020r. (LICZY SIĘ DATA STEMPLA POCZTOWEGO)  LUB ZŁOŻYC OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY: SZKOŁA PODSTAWOWA W UCHANIACH,

UL. SZKOLNA 13 22-510 UCHANIE,

TEL. 846577021

E-MAIL:SPUCHANIE@POCZTA.ONET.PL

UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD

ODBĘDZIE SIĘ 8 MAJA 2020R. O GODZ. 10.00

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W UCHANIACH.

Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y  !!!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz proszę dołączyć do prac, a także wysłać drogą elektroniczną na

e-mail szkoły: SPUCHANIE@POCZTA.ONET.PL

(proszę o wypełnienie drukowanymi literami w celu uniknięcia błędów na dyplomach)

Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………..

Adres szkoły: …………………………………………………………………………….

Telefon / fax: …………………………………………………………………………….

Adres e-mail szkoły: …………………………………………………………………….

Nauczyciel – opiekun: ………………………………………………………………..

Adres e-mail opiekuna: ………………………………………………………………

Zgłoszeni uczestnicy – imię, nazwisko, klasa:

 • ……………………………………………..
 • …………………………………………..
 • …………………………………………..
 • ……………………………………………
 • …………………………………………….
 • ……………………………………………..
 • ……………………………………………..
 • ……………………………………………..
 • ……………………………………………..
 • …………………………………………….
 • ………………………………………………..
 • ………………………………………………..

Nauczyciel – opiekun oraz wszyscy zgłoszeni uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania  zasad zawartych w regulaminie konkursu.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej córki/mojego syna przez    Szkołę Podstawową w Uchaniach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu organizacji i realizacji konkursu z języka angielskiego.

………………………………..

(data, podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach (ul. Szkolna 13, 22-510 Uchanie, 84 657 70 20).

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji konkursu matematycznego.

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych i brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.

W związku z powyższym wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojej córki/mojego syna na stronie internetowej Szkoły w celu promowania działalności szkoły.

________________________

podpis