Logopeda

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

W szkole funkcję tę pełni mgr Katarzyna Podgórska-Smoła.

Zadania logopedy szkolnego to:

 • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych
  w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów,
 • prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów
  i eliminowania jej zaburzeń,
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów,
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Logopeda radzi

Normą rozwojową w zakresie artykulacji jest, kiedy:

DZIECKO 3-LETNIE

 • wymawia wszystkie samogłoski
 • wymawia spółgłoski p, b, m, n, f, w, t, d, k, g, l oraz ś, ź, ć, dź
 • głoski sz, ż, cz, dż oraz s, z, c, dz mogą być wymawiane jako ś, ź, ć, dź
 • głoska r może być wymawiana jako l albo j

DZIECKO 4-LETNIE

 • oprócz wyżej wymienionych wymawia głoski s, z, c, dz
 • głoski sz, ż, cz, dż może zamieniać na s, z, c, dz
 • głoskę r może nadal zamieniać na l lub j

DZIECKO 5-, 6-LETNIE

 • wymawia wyżej wymienione głoski oraz sz, ż, cz, dż
 • do końca 6. roku życia nie musi wymawiać r jeśli zamienia je na l

DZIECKO 7-LETNIE

 • powinno opanować poprawną wymowę wszystkich głosek i technikę mówienia
 • 7. rok życia kończy okres swoistej mowy dziecięcej

UWAGA!

Pamiętajmy, że tempo rozwoju mowy jest indywidualne – u jednego dziecka mowa rozwija się szybciej, u innego wolniej. Dopuszcza się przesunięcia półroczne w prawidłowej realizacji głosek.

Co może zaniepokoić?

v Sposób wymowy głosek dźwięcznych, np. z (samek – zamek), w, d (fota – woda).

v Niepłynność w mowie, np.: ”popopokaż mi ooooobrazek”.

v Jak dziecko reaguje na nasze pytania (czy je słyszy, czy konieczne jest kilkakrotne powtórzenie), czy nie mówi zbyt głośno, czy często prosi
o zwiększenie siły głosu w telewizorze.

v Sposób oddychania dziecka – mówimy na wydechu.

v Zbyt mocne ślinienie się dziecka.

v Zniekształcony sposób wymowy głosek.

v Mówienie z językiem między zębami.

Konsultacje dla rodziców:

Środa – godz. 10.25 – 10.45