Pedagog szkolny

PEDAGOG SZKOLNY

 

mgr Marta Tryniecka

Pedagog szkolny to osoba, która w szkole uzupełnia,
pogłębia i rozszerza działalność wychowawczą
prowadzoną przez nauczycieli.

DROGI UCZNIU!
Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

  • czujesz, że nikt Cię nie rozumie
  • jesteś smutny
  • nie potrafisz porozumieć się z rodzicami lub z nauczycielem
  • masz problemy rodzinne lub jesteś w trudnej sytuacji materialnej
  • masz problem i nie wiesz, jak go rozwiązać
  • chciałbyś z kimś porozmawiać
  • chciałbyś pomóc innym i nie wiesz, jak to zrobić
  • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

DROGI RODZICU!

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 

  • niepokoi Cię zachowanie dziecka

 

  • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich relacjach z nim

 

  • masz pytania dotyczące jego funkcjonowania w szkole

 

  • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania

 

  • masz problem i nie wiesz do kogo się z nim zwrócić

 

 

szukasz pomocy w trudnych sytuacjach życiowych


PRZYJDŹ Z KAŻDĄ SPRAWĄ,
Z KTÓRĄ NIE MOŻESZ SOBIE PORADZIĆ!

Godziny pracy pedagoga szkolnego,
w roku szkolnym 2018/2019

Poniedziałek 8.00 – 12.30

 

Wtorek 8.00 – 12.30

 

Środa 10.00 – 14.30

 

Czwartek 8.00 – 12.30

 

Piątek 8.00 – 12.00

PEDAGOG SZKOLNY

– wysłucha Cię;
– służy Ci pomocą i radą;
– skieruje do specjalisty, jeśli tego potrzebujesz;
– wskaże adres instytucji, która udzieli Ci pomocy;
– zorganizuje pomoc materialną,
jeżeli wymaga tego Twoja sytuacja;

 

 

 

 

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r.

 

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

 

 

§ 23. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.