Innowacje pedagogiczne

Innowacje pedagogiczne

Angielski z TIKiem”- Innowacja pedagogiczna

Cele ogólne:

 • Przedstawienie uczniom możliwości jakie stwarzają technologie informacyjno-komunikacyjne (Internet, komputer) w nauce języka angielskiego.
 • Uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego.
 • Rozwijanie kreatywności uczniów poprzez różne formy i metody pracy podczas zajęć.
 • Rozwijanie pasji językowych, zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego oraz zainteresowań językowych i informatycznych.
 • Umożliwienie praktycznej komunikacji w języku obcym.
 • Zaakcentowanie samodzielności w uczeniu się języka obcego.
 • Doskonalenie umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce.
 • Poznanie różnych strategii uczenia się języka obcego.
 • Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe.
 • Wdrażanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego.
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności uczniów za własne wyniki w nauce.
 • Zwiększenie ilości uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych.

 

Cele szczegółowe:

 • Nabywanie przez uczniów umiejętności korzystania z zasobów internetowych przy doskonaleniu sprawności językowych.
 • Poznanie stron internetowych specjalnie przygotowanych dla uczących się języka angielskiego oraz ukazanie korzyści płynących z korzystania z nich.
 • Skuteczne porozumiewanie się w języku angielskim – zarówno w mowie, jak
  i w piśmie.
 • Poszerzenie biernego i czynnego zasobu słownictwa poprzez różnorodne formy obcowania z językiem obcym (książki, filmy, piosenki, materiały internetowe).
 • Tworzenie prac projektowych/pomocy dydaktycznych przy użyciu komputera.
 • Zdobywanie umiejętności korzystania ze słowników internetowych.
 • Uświadomienie uczniom korzyści płynących z oglądania filmów, materiałów tematycznych, scenek z życia codziennego w oryginalnym przekazie anglojęzycznym.
 • Poznanie różnic między formami języka angielskiego oficjalnego i potocznego.
 • Kształtowanie umiejętności stosowania języka angielskiego w sytuacjach praktycznych.
 • Kształtowanie postawy tolerancji wobec innych narodów oraz współpracy
  w zespole.
 • Stworzenie możliwości do wykorzystania własnych predyspozycji i umiejętności uczniów w celu budowania pozytywnej samooceny.
 • Doskonalenie umiejętności pracy indywidualnej i w zespole.

 

 EFEKTY:

– wzrost umiejętności posługiwania się technologiami informatycznymi i narzędziami TIK

– rozwój umiejętności samodzielnego uczenia się i korzystania z różnych źródeł informacji

– podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego

– rozwój pasji i zainteresowań językowych uczniów

– wzrost komunikatywności, skutecznego porozumiewania się w języku angielskim

– wzbogacenie czynnego i biernego zasobu słownictwa

– rozwój umiejętności współpracy w grupie

– wzrost zaradności w życiu

– wzrost pewności siebie i satysfakcji z pogłębiania znajomości języka

– przeprowadzenie konkursu z języka angielskiego “Culture Master” online.

Nauczyciele wdrażający innowacje: Justyna Hajduk i Ewelina Sobowicz.


                                                   ,,Twórczy sposób na lekturę ”
W bieżącym roku szkolnym w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w
Uchaniach realizowana była innowacja pedagogiczna ,,Twórczy sposób na lekturę ”.
Zajęcia innowacyjne odbywały się w ramach zajęć obowiązkowych w klasach IV – VIII
z języka polskiego, plastyki, zajęć bibliotecznych oraz kreatywnych.

Innowacja opierała się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych,

na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnieniu czytelnictwa poprzez
atrakcyjne formy pracy.

Głównym założeniem naszych działań była potrzeba znalezienia sposobu na lekturę, który
doprowadzi do zmiany nastawienia uczniów do problemu omawiania obowiązkowych lektur
przewidzianych w podstawie programowej.
Głównym celem pracy na innowacyjnych zajęciach było:
– wykorzystanie różnorodnych form i metod pracy z lekturą,
– zapoznanie z treścią lektury,
– wdrożenie pracy metodą projektu,
– rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
– wyrabianie pomysłowości plastycznej.
Wśród celów szczegółowych realizowano:
– synergię międzyprzedmiotową – język polski, zajęcia kreatywne, zajęcia świetlicowe, plastyka,
-zapamiętanie treści lektury,
-zachęcenie do spojrzenia na lekturę w inny sposób niż dotychczas,
-promowanie czytelnictwa,
-rozwijanie kreatywności wśród uczniów,
– rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów,
– interdyscyplinarne podejście do tekstu lektury,
– umiejętność korzystania z różnorodnych źródeł informacji-nowoczesnych technologii,
– zachęcanie do czytania lektur szkolnych,
– kształtowanie umiejętności współpracy i odpowiedzialności za sukces grupy,
– przygotowanie uczniów do sprawdzianów z lektury i egzaminu ósmoklasisty.
W ramach innowacji uczniowie poznali interesujące formy pracy z lekturą.
1. Lektura w pudełku.
– Jan Brzechwa „Akademia Pana Kleksa”, kl. IV,
– J. R. R. Tolkien „Hobbit”, kl. VI,
– Ch. Dickens „Opowieść wigilijna”, kl. VII
W tracie czytania lektury, uczniowie mieli gromadzić materiały związane z treścią lektury. Do
pudełka uczniowie wkładali wszystko, co kojarzy się z lekturą, np. figurki i przedmioty z

plasteliny, drewna, papieru, rysunki itd.
Na wieczku umieszczali tytuł lektury obrazek, zdjęcie związane z tytułem i treścią książki,
w pudełku znalazły się takie elementy jak: krótkie opisy bohaterów, krótka notka biograficzna autora,
opis czasu, miejsca wydarzeń, streszczenie, plan wydarzeń, ciekawostki związane z tą książką. Zawartość
swoich pudełek prezentowali na pierwszej lekcji rozpoczynającej omawianie lektury. Zawartość i
technika wykonania była zależna od wyobraźni uczniów.
2. Lapbook i lekturę na wieszaku uczniowie tworzą podobnie.
– Rene Goscinny, Jean-Jacques Sempe „Mikołajek”, kl. IV
– A. Kamiński „Kamienie na szaniec”, kl. VIII b
– H. Sienkiewicz „Quo vadis”, kl. VIII b
Uczniowie podsumowali swoją pracę z lekturą tworząc lapbooki, czyli rodzaj książki stworzonej
na kartonie z dużą ilością zakładek, kieszonek, schowków, gdzie prezentowali najważniejsze informacje
dotyczące bohaterów, autora, wydarzeń, problematyki.
3. Gry planszowe i quizy
– F. Molnar „Chłopcy z Placu Broni”, kl. V
– Tydzień Bibliotek, kl. IV – VIII
W trakcie omawiania lektur uczniowie tworzyli sami lub z pomocą nauczyciela gry planszowe.
Wykorzystywali do tego materiały plastyczne, pionki, kostki, ustalali zasady, tworzyli regulamin
i wymyślali pytania związane z treścią lektury. Na koniec pracy wymieniali się grami.
W ramach Tygodnia Bibliotek uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące treści omawianych lektur.
4. Zakładki do książki
– Jan Brzechwa „Akademia Pana Kleksa”, kl. IV,
– F. Molnar „Chłopcy z Placu Broni”, kl. V
– J. R. R. Tolkien „Hobbit”, kl. VI,
– Ch. Dickens „Opowieść wigilijna”, kl. VII
Uczniowie klas IV – VII wykonali na lekcjach plastyki zakładki do książek lub portrety przedstawiające
wybranych bohaterów lektur, a na języku polskim dopisywali cechy charakterystyczne tych postaci.
Każdy mógł w ciekawy, interesujący sposób wykonać swoją pracę i zaprezentować na tle klasy.
5. Makiety
– C.S. Lewis „Opowieści z Narnii, Lew, Czarownica i stara szafa”
– F. Molnar „Chłopcy z Placu Broni”, kl. V
Podsumowaniem pracy z lekturą było przygotowanie przez uczniów makiety tematycznie związanej z
lekturą. Wykazali się dużą pomysłowością i kreatywnością. Ze szczegółami odtworzyli najważniejsze
miejsca, w których rozgrywała się akcja utworu, przedstawili bohaterów oraz czas rozgrywających się
wydarzeń. Wyobraźnia uczniów i znajomość lektury pozwoliła na stworzenie przepięknych prac.
6. Drama.
– J. Parandowski „Mitologia”

Po zakończeniu omawiania utworów zastosowano elementy dramy. Uczniowie klasy V „przenieśli się na
Olimp” i przez chwilę mogli poczuć się jak greccy bogowie. Każdy uczeń przygotował strój i atrybut
boga, a następnie zaprezentował się przed klasą. Przedstawili wspaniałe kostiumy i boskie atrybuty
władzy, a następnie opowiadali o swoich bohaterach.
– A. Mickiewicz „Dziady cz. II”
Uczniowie klasy VII przygotowali w klasie scenerię kaplicy cmentarnej z Dziadów cz. II. Każdy z
uczniów wcielił się w rolę wybranego bohatera, przygotowując odpowiedni strój, a następnie odgrywając
wybraną przez siebie scenę z utworu.
7. Lektura na wieszaku
– H. Sienkiewicz „W pustyni i w puszczy”
Po omówieniu powieści podróżniczo – przygodowej zdobytą na lekcji wiedzę uczniowie zaprezentowali
„na wieszakach”. Zawisły na nich informacje o świecie przedstawionym w lekturze, trasa męczącej
podróży przez Stasia i Nel przez Czarny Ląd, ciekawostki o życiu i twórczości. To ciekawa i
aktywizująca metoda, dzięki której można zebrać informacje o lekturze w nietypowej formie i umieścić je
na wieszaku, który staje się dzięki temu mobilnym kompendium wiedzy.

8. Laboratoria Przyszłości
Podczas omawiania lektur korzystaliśmy z zasobów pracowni kulinarnej (uczta na Olimpie – kl. V,
podwieczorek z panem Tumnusem – „Opowieści z Narnii” – kl. V, malinowy deser „Balladyna” – kl. VII)
oraz pracowni zajęć kreatywnych (budynek Akademii Pana Kleksa, makieta Placu Broni, kl. V, budowa
muru „Zemsta” kl. VII, budowa latarni – kl. VII).
Konkursy.
„Podróże po lekturze” – konkurs ze znajomości lektur dla klas IV – VIII.
„Z książką za pan brat” – konkurs na recenzję książki z nowości zakupionych do biblioteki szkolnej.
Nauczyciel realizuje następujące zadania:
– zapowiada lekturę, którą uczniowie będą czytać, podaje termin omawiania,
– przeprowadza dyskusję z uczniami na temat wyboru formy projektu, który chcieliby wykonać podczas
czytania utworu lub też, jako podsumowanie lektury,
– wyznacza czas na wykonanie projektu,
– nadzoruje etapy wykonania prac,
-udziela rad i wskazówek w razie wątpliwości lub pytań.
Uczeń:
– akceptuje ustalone przez nauczyciela zasady,
-pracuje sumiennie,
-przychodzi przygotowany na zajęcia, przynosi potrzebne materiały ,
-angażuje się w pracę zespołu,

-może zdecydować się pracę indywidualną.
V. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji).
Uczniowie:
– Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, gdyż do wykonania projektu należy wykazać
się pomysłowością i innowacyjnością.
– Wykorzystują możliwości, jakie daje Internet i korzystanie z nowoczesnych technologii.
– Mają możliwość zaprezentowania swoich prac na wystawach szkolnych.
– Uczą się pracy w zespole, odpowiedzialności za wykonanie swojej części projektu.
– Prezentują efekty swojej pracy na forum klasy i szkoły, kształcą umiejętność retoryki
i autoprezentacji.
Nauczyciel:
– Wykorzystuje innowacyjne metody i formy pracy.
– Jest w stałym kontakcie z uczniem w trakcie realizacji projektu, nadzoruje wykonanie
poszczególnych etapów projektu, doradza i udziela wskazówek.
VI. Tematyka zajęć
Przewidziane lektury (lista była modyfikowana w trakcie realizacji innowacji):
kl. IV:
– Jan Brzechwa „Akademia Pana Kleksa”
– Rene Goscinny, Jean-Jacques Sempe „Mikołajek”
– Janusz Christa „Kajko i Kokosz. Szkoła latania”.
kl. V:
– C.S. Lewis „Opowieści z Narnii, Lew, Czarownica i stara szafa”
– F. Molnar „Chłopcy z Placu Broni”
– J. Parandowski „Mitologia”
kl. VI:
– J. R. R. Tolkien „Hobbit”
– H. Sienkiewicz „W pustyni i w puszczy”
– B. Prus „Katarynka”
kl. VII:
– A. Fredro „Zemsta”
– A. Mickiewicz „Dziady cz. II”
– J. Słowacki”Balladyna”
kl. VIII:
– A. Kamiński „Kamienie na szaniec”

– Antoine de Saint – Exupery „Mały Książę”
– H. Sienkiewicz „Quo vadis”

VII. Ewaluacja
– wystawy prac uczniów na korytarzu szkolnym, w klasach i bibliotece,
– gromadzenie materiałów multimedialnych i ich publikacja na stronie internetowej szkoły,
– udział uczniów klas IV – VIII w konkursach,
– sprawozdanie z przeprowadzonej innowacji.
VIII. Spodziewane efekty
Wpływ na uczniów:
Uczniowie chętniej czytali lektury, które omawiane były w zmodyfikowany sposób.
Edukacyjne projekty interdyscyplinarne wydały się być dla nich atrakcyjniejsze, niż
standardowe formy omawiania lektury. Dodatkowym atutem była możliwość wyboru form
i metod pracy. Łączyły one zabawę z obowiązkami, a ponadto była to dobra forma powtórzeń oraz
nauki do sprawdzianu, ponieważ notatki zgromadzone w czasie pracy były wykorzystywane
podczas pisania prac klasowych. Uczniowie rozwijali kreatywność, umiejętność pracy
w zespole oraz autoprezentację i retorykę.
Wpływ na pracę szkoły:
– wprowadzanie innowacyjnych metod pracy na lekcjach języka polskiego,
– podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów,
– rozwój czytelnictwa.
IX. Podsumowanie
Niniejsza innowacja miała na celu zaprezentowanie korzyści płynących z wykorzystania
innowacyjnych metod i form pracy podczas omawiania lektury. Zachęciła uczniów
do czytania lektur i nie tylko. Realizacja innowacji wpłynęła na poprawę wyników kształcenia
literackiego, swobodne posługiwanie się zagadnieniami związanymi z lekturami obowiązkowymi.
Zachęciła do czytania lektur, pokazała, że lektura nie musi być nudna i straszna.
Realizacja założeń i celów wymienionych powyżej miała wpływ na kształtowanie u uczniów
wrażliwości na problemy poruszane w książkach oraz pozwoliła lepiej przygotować uczniów do
egzaminu ósmoklasisty.
Nauczyciele wdrażający innowację: Marzena Czerwonka
Dorota Siekierda
Marzena Strycharczuk


Efektywne uczenie się

Maratończyk