Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności  SP

Raport o stanie zapewnienia dostępności Punkt Przedszkolny 

Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://sp.uchanie.pl
zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2010 – 04 – 09.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019 – 0901.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich link poniżej.

Zapewnienie dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poniżej informacja dla osób korzystających z języka migowego i osób z innymi niepełnosprawnościami

 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Pierwsza Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach. Druga Ustawa to ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych. Szkoła Podstawowa w Uchaniach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niedowidzących dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka . Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Linki także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie nie mają alternatywnych opisów, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach.

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok [-] aby pomniejszyć widok.


Po lewej na stronie w umiejscowionym menu, które przesuwa się w dół wraz z zawartością strony znajdują się pomocne opcje: „powiększ tekst”, „pomniejsz tekst”, „odcienie szarości”, „wysoki kontrast”, „kontrast ujemny”, „jasne tło”, „podkreślony link”, oraz „czytelna czcionka”.

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły nie spełnia wymogów dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach, ul. Szkolna 13, 22 – 510 Uchanie

Data  aktualizacji deklaracji dostępności: 2021 – 03 – 31

Data  aktualizacji deklaracji dostępności: 2022 – 03 – 23

Data  aktualizacji deklaracji dostępności: 2023 – 03 – 20

Data przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności: 2024 – 03 – 12