KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

      Brak komentarzy do KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

DLA UCZNIÓW KLAS I-VIII

„MY PICTURE DICTIONARY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW KLAS I-VIII DO WZIĘCIA UDZIAŁU VI MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNO-JĘZYKOWYM

MY PICTURE DICTIONARY

1. CELE KONKURSU

– propagowanie twórczości plastycznej i językowej uczniów;

– wzbudzanie zainteresowania kulturą państw angielskojęzycznych;

– rozwijanie motywacji i pasji do nauki języka angielskiego;

– poszerzanie słownictwa z zakresu języka angielskiego;

– aktywność międzyszkolna

2. ORGANIZATOR

– Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

– Opiekunem konkursu jest nauczyciel języka angielskiego w SP w Uchaniach Justyna Hajduk tel. 500 819 751, e-mail:kot1-1986@tlen.pl

3. ZASADY KONKURSU:

1) WYBIERACIE JEDEN Z PROPONOWANYCH TEMATÓW:

a) Appearance and characterWygląd i cechy charakteru

b) Birds Ptaki

c) Reptiles Gady

d) Household appliances and electrical items Urządzenia i sprzęty domowe

e) Shops and shopping – Sklepy i zakupy

f) Travel and sightseeing – Podróżowanie i zwiedzanie

g) Sports equipment and facilities – Sprzęt sportowy i obiekty sportowe

h) Crimes and punishmentPrzestępstwa i kara

i) Protecting the environment Ochrona środowiska

j) Inventions and technology – Wynalazki i technologia

2) WYKONUJECIE OBRAZKOWY SŁOWNIK ZGODNIE Z PODANYMI ZASADAMI:

a) Słownik powinien mieć format A4

b) Słownik musi mieć stronę tytułową, a poszczególne kartki muszą być odpowiednio spięte (bindowane, kartki włożone w koszulki z obu stron i całość wpięta do skoroszytu, albo jakieś inne ciekawe pomysły)

c) Na stronie tytułowej należy umieścić tytuł wybranego tematu, jak również imię i nazwisko autora, klasę, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana, nazwa i adres szkoły (telefon/fax, e-mail).

d) Technika wykonania obrazków jest DOWOLNA (np. rysunek kolorowy, rysunek graficzny, rysunek wykonany techniką komputerową, fotografia, graffiti i inne techniki plastyczne)

e) Na każdej stronie może się znaleźć nie więcej niż 5 słówek.

f) Każda szkoła ma możliwość nadesłania 4 prac z jednej kategorii (jeden uczeń, może wykonać tylko jedną pracę, nie można wykonywać słownika grupowo tylko indywidualnie), dlatego też proponuje się, aby zorganizować eliminacje szkolne, w których jury wyłoni 4 najciekawsze prace z danej kategorii klas I-III i IV-V i VI-VIII.

g) Po zakończeniu konkursu prace nie będą zwracane. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

h) Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

i) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku marca. Informacja o wynikach zamieszczona zostanie na profilu Szkoły Podstawowej w Uchaniach (http://szkolauchanie.net.pl/), na facebook’u oraz na stronie: angielska zabawa.blogspot.com. Ponadto zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie o terminie odbioru dyplomu oraz nagrody. Każdy uczestnik zakwalifikowany do II etapu otrzyma dyplom.

j) Nagrody należy odebrać w siedzibie organizatora do dnia 21 czerwca 2019r. po tym terminie nagrody przechodzą na własność organizatora.

Uczniowie klas VI- VIII:

Słownik musi zawierać minimum 30 uporządkowanych alfabetycznie ( liczy sie porządek alfabetyczny w języku angielskim, dlatego należy najpierw zapisywać słowo w języku angielskim) i ponumerowanych słówek z danego tematu.

Każde słówko zapisujecie w języku angielskim wraz z jego transkrypcja fonetyczną (wymową) , następnie jego tłumaczenie w języku polskim oraz przytaczacie przykładowe zdanie z użyciem wybranego słowa. Na koniec ozdabiacie je odpowiednim obrazkiem.

Uczniowie klas IV- V:

Słownik musi zawierać minimum 25 uporządkowanych alfabetycznie ( liczy sie porządek alfabetyczny w języku angielskim, dlatego należy najpierw zapisywać słowo w języku angielskim) i ponumerowanych słówek z danego tematu.

Każde słówko zapisujecie w języku angielskim, następnie jego tłumaczenie w języku polskim oraz przytaczacie przykładowe zdanie z użyciem wybranego słowa. Na koniec ozdabiacie je odpowiednim obrazkiem.


Uczniowie z klas I-III:

Słownik musi zawierać minimum 20 ponumerowanych słówek z danego tematu.

Każde słówko zapisujecie w języku angielskim, następnie jego tłumaczenie w języku polskim i ozdabiacie je odpowiednim obrazkiem.

NAGRODY PRZYZNAWANE BĘDĄ W TRZECH KATEGORIACH WIEKOWYCH:

>> KLASY I-III

>> KLASY IV-V

>> KLAS VI-VIII


W TRAKCIE OCENY BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ :

> ZASTOSOWANIE WSZYSTKICH UJĘTYCH W ZASADACH ELEMENTÓW :

> ODPOWIEDNIA LICZBA PONUMEROWANYCH SŁÓW 1p

> ZGODNOŚĆ SŁÓWEK Z WYBRANYM TEMATEM 1p

> POPRAWNOŚĆ ZAPISU SŁÓWEK 1p (KL.4-5 – SŁOWEK I ZDAŃ 2p kl. 6-7 SŁÓWEK, ZDAŃ I TRANSKRYPCJI FONTETYCZNEJ 3p)

> PORZĄDEK ALFABETYCZNY (KL. IV-VI) 1p

> POPRAWNOŚĆ TŁUMACZENIA 1p

> ILUSTRACJA ZGODNA ZE SŁÓWKIEM 1p

> ESTETYKA WYKONANIA SŁOWNIKA 1p

> FORMAT PARCY A4 I DO 5 SŁÓWEK NA STRONIE 1p

> WKŁAD PRACY 3p

> KREATYWNOŚĆ 3p

> WRAŻENIE OGÓLNE 2p


Punkty do zdobycia:

VI-VII -18pkt

IV-V-17pkt

I-III – 15pkt


PRACE WRAZ Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM NALEŻY WYSŁAĆ DO ORGANIZATORA W ZAKLEJONEJ KOPERCIE A4 Z DOPISKIEM „MY PICTURE DICTIONARY„ DO DNIA 28 LUTEGO 2019r. LUB ZŁOŻYC OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY: SZKOŁA PODSTAWOWA W UCHANIACH,

UL. SZKOLNA 13,

22-510 UCHANIE,

TEL. 846577021

E-MAIL: SPUCHANIE@POCZTA.ONET.PL

Z A P R A S Z A M Y !!!