MY PICTURE DICTIONARY 2018

      Brak komentarzy do MY PICTURE DICTIONARY 2018

Konkurs 2018

1. CELE KONKURSU

 • propagowanie twórczości plastycznej i językowej uczniów;
 • wzbudzanie zainteresowania kulturą państw angielskojęzycznych;
 • rozwijanie motywacji i pasji do nauki języka angielskiego;
 • poszerzanie słownictwa z zakresu języka angielskiego;
 • aktywność międzyszkolna

2. ORGANIZATOR

 • Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
 • Opiekunem konkursu jest nauczyciel języka angielskiego w SP w Uchaniach Justyna Hajduk tel.500819751, e-mail:kot1-1986@tlen.pl

3. ZASADY KONKURSU:

1) WYBIERACIE JEDEN Z PROPONOWANYCH TEMATÓW:

a) Landform- ukształtowanie terenu

b) Kitchen equipment – wyposażenie kuchni

c) Bathroom equipment- wyposażenie łazienki

d) Office equipment- wyposażenie biura

e) Daily activities – czynności dnia codziennego

f) Parts of the house and rooms – Pomieszczenia i części domu

g) Insects– owady

h) Sports- dyscypliny sportowe

i) Cosmetics and cosmetics accessories – kosmetyki i akcesoria kosmetyczne

j) Tools– narzędzia

2) WYKONUJECIE OBRAZKOWY SŁOWNIK ZGODNIE Z PODANYMI ZASADAMI:

a) Słownik powinien mieć format A4

b) Słownik musi mieć stronę tytułową, a poszczególne kartki muszą być odpowiednio spięte (bindowane, kartki włożone w koszulki z obu stron i całość wpięta do skoroszytu, albo jakieś inne ciekawe pomysły)

c) Na stronie tytułowej należy umieścić tytuł wybranego tematu, jak również imię i nazwisko autora, klasę, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana, nazwa i adres szkoły (telefon/fax, e-mail).

d) Technika wykonania obrazków jest DOWOLNA (np. rysunek kolorowy, rysunek graficzny, rysunek wykonany techniką komputerową, fotografia, graffiti i inne techniki plastyczne)

e) Na każdej stronie może się znaleźć nie więcej niż 5 słówek.

f) Każda szkoła ma możliwość nadesłania 4 prac z jednej kategorii (jeden uczeń, może wykonać tylko jedną pracę, nie można wykonywać słownika grupowo tylko indywidualnie), dlatego też proponuje się, aby zorganizować eliminacje szkolne, w których jury wyłoni 4 najciekawsze prace z danej kategorii klas I-III i IV-V i VI-VII.

g) Po zakończeniu konkursu prace nie będą zwracane. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

h) Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

i) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec lutego. Informacja o wynikach zamieszczona zostanie na profilu Szkoły Podstawowej w Uchaniach (http://szkolauchanie.net.pl/), na facebook’u oraz na stronie: angielska zabawa.blogspot.com. Ponadto zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie o terminie odbioru dyplomu oraz nagrody. Każdy uczestnik zakwalifikowany do II etapu otrzyma dyplom.

j) Nagrody należy odebrać w siedzibie organizatora do dnia 22 czerwca 2018r. po tym terminie nagrody przechodzą na własność organizatora.

Uczniowie klas VI- VII:

Słownik musi zawierać minimum 40 uporządkowanych alfabetycznie ( liczy sie porządek alfabetyczny w języku angielskim, dlatego należy najpierw zapisywać słowo w języku angielskim) i ponumerowanych słówek z danego tematu.

Każde słówko zapisujecie w języku angielskim wraz z jego transkrypcja fonetyczną (wymową) , następnie jego tłumaczenie w języku polskim oraz przytaczacie przykładowe zdanie z użyciem wybranego słowa. Na koniec ozdabiacie je odpowiednim obrazkiem.

Uczniowie klas IV- V:

Słownik musi zawierać minimum 30 uporządkowanych alfabetycznie ( liczy sie porządek alfabetyczny w języku angielskim, dlatego należy najpierw zapisywać słowo w języku angielskim) i ponumerowanych słówek z danego tematu.

Każde słówko zapisujecie w języku angielskim, następnie jego tłumaczenie w języku polskim oraz przytaczacie przykładowe zdanie z użyciem wybranego słowa. Na koniec ozdabiacie je odpowiednim obrazkiem.

Uczniowie z klas I-III:

Słownik musi zawierać minimum 20 ponumerowanych słówek z danego tematu.

Każde słówko zapisujecie w języku angielskim, następnie jego tłumaczenie w języku polskim i ozdabiacie je odpowiednim obrazkiem.

NAGRODY PRZYZNAWANE BĘDĄ W TRZECH KATEGORIACH WIEKOWYCH:

– KLASY I-III

– KLASY IV-V

– KLAS VI-VII

W TRAKCIE OCENY BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ :

 • ZASTOSOWANIE WSZYSTKICH UJĘTYCH W ZASADACH ELEMENTÓW :
 • ODPOWIEDNIA LICZBA PONUMEROWANYCH SŁÓW1p
 • ZGODNOŚĆ SŁÓWEK Z WYBRANYM TEMATEM 1p
 • POPRAWNOŚĆ ZAPISU SŁÓWEK 1p (KL.4-5 – SŁOWEK I ZDAŃ 2p kl. 6-7 SŁÓWEK, ZDAŃ I TRANSKRYPCJI FONTETYCZNEJ 3p)
 • PORZĄDEK ALFABETYCZNY (KL. IV-VI) 1p
 • POPRAWNOŚĆ TŁUMACZENIA 1p
 • ILUSTRACJA ZGODNA ZE SŁÓWKIEM 1p
 • ESTETYKA WYKONANIA SŁOWNIKA 1p
 • FORMAT PARCY A4 I DO 5 SŁÓWEK NA STRONIE 1p
 • WKŁAD PRACY 2p
 • KREATYWNOŚĆ 2p
 • WRAŻENIE OGÓLNE 2p

Punkty do zdobycia:

VI – VII -16pkt

IV – V -15pkt

I – III – 13pkt

PRACE WRAZ Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM NALEŻY WYSŁAĆ DO ORGANIZATORA W ZAKLEJONEJ KOPERCIE A4 Z DOPISKIEM „MY PICTURE DICTIONARY„ DO DNIA 16 LUTEGO 2018r. LUB ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY:

SZKOŁA PODSTAWOWA W UCHANIACH,

UL. SZKOLNA 13 22-510 UCHANIE,

TEL. 846577021

E-MAIL: spuchanie@poczta.onet.pl

Z A P R A S Z A M Y !!!


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz proszę dołączyć do prac, a także wysłać drogą elektroniczną na

e-mail szkoły: spuchanie@poczta.onet.pl

(proszę o wypełnienie drukowanymi literami w celu uniknięcia błędów na dyplomach)

Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………..

Adres szkoły: …………………………………………………………………………….

Telefon / fax: …………………………………………………………………………….

Adres e-mail szkoły: …………………………………………………………………….

Nauczyciel – opiekun: ………………………………………………………………..

Adres e-mail opiekuna: ………………………………………………………………

Zgłoszeni uczestnicy – imię, nazwisko, klasa:

 1. ……………………………………………..
 2. …………………………………………..
 3. …………………………………………..
 4. ……………………………………………
 5. …………………………………………….
 6. ……………………………………………..
 7. ……………………………………………..
 8. ……………………………………………..
 9. ……………………………………………..
 10. …………………………………………….
 11. ………………………………………………..
 12. ………………………………………………..

Nauczyciel – opiekun oraz wszyscy zgłoszeni uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad zawartych w regulaminie konkursu.