IV Międzyszkolny Konkurs plastyczno – językowy

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH

UCZNIÓW KLAS I – III i IV – VI

DO WZIĘCIA UDZIAŁU

W IV MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNO – JĘZYKOWYM

MY PICTURE DICTIONARY

My Picture Dictionary

1. CELE KONKURSU

– propagowanie twórczości plastycznej i językowej uczniów;

– wzbudzanie zainteresowania kulturą państw angielskojęzycznych;

– rozwijanie motywacji i pasji do nauki języka angielskiego;

– poszerzanie słownictwa z zakresu języka angielskiego;

– aktywność międzyszkolna

2. ORGANIZATOR

– Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

– Opiekunem konkursu jest nauczycielka języka angielskiego w SP w Uchaniach Justyna Hajduk tel.500819751, e-mail: kot1-1986@tlen.pl

3. ZASADY KONKURSU:

1) WYBIERACIE JEDEN Z PROPONOWANYCH TEMATÓW:

a) In the country na wsi

b) In the city – w mieście

c) My daymój dzień

d) Toyszabawki

e) Furniture – meble

f) School – szkoła

g) Culture – kultura

h) Plantsrośliny

i) Weatherpogoda

2) WYKONUJECIE OBRAZKOWY SŁOWNIK ZGODNIE Z PODANYMI ZASADAMI:

a) Słownik powinien mieć format A4

b) Słownik musi mieć stronę tytułową, a poszczególne kartki muszą być odpowiednio spięte (bindowane, kartki włożone w koszulki z obu stron i całość wpięta do skoroszytu, albo jakieś inne ciekawe pomysły)

c) Na stronie tytułowej należy umieścić tytuł wybranego tematu, jak również imię i nazwisko autora, klasę, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana, nazwa i adres szkoły (telefon/fax, e-mail).

d) Technika wykonania obrazków jest DOWOLNA (np. rysunek kolorowy, rysunek graficzny, rysunek wykonany techniką komputerową, fotografia, graffiti i inne techniki plastyczne)

e) Na każdej stronie może się znaleźć nie więcej niż 5 słówek.

f) Każda szkoła ma możliwość nadesłania 5 prac z jednej kategorii (jeden uczeń, może wykonać tylko jedną pracę, nie można wykonywać słownika grupowo tylko indywidualnie), dlatego też proponuje się, aby zorganizować eliminacje szkolne, w których jury wyłoni 5 najciekawszych prac z danej kategorii klas I – III i IV – VI.

g) Po zakończeniu konkursu prace nie będą zwracane. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

h) Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

i) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym. Informacja o wynikach zamieszczona zostanie na profilu Szkoły Podstawowej w Uchaniach (http://szkolauchanie.net.pl/), na facebook’u oraz na stronie: angielska zabawa.blogspot.com. Ponadto zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie o terminie odbioru dyplomu oraz nagrody. Każdy uczestnik zakwalifikowany do II etapu otrzyma dyplom.

j) Nagrody należy odebrać w siedzibie organizatora do dnia 30 czerwca 2017r. po tym terminie nagrody przechodzą na własność organizatora.

Uczniowie klas IV- IV:

Słownik musi zawierać minimum 40 uporządkowanych alfabetycznie i ponumerowanych słówek z danego tematu.

Każde słówko zapisujecie w języku angielskim, następnie jego tłumaczenie w języku polskim oraz przytaczacie przykładowe zdanie z użyciem wybranego słowa. Na koniec ozdabiacie je odpowiednim obrazkiem.

Uczniowie z klas I-III:

Słownik musi zawierać minimum 20 ponumerowanych słówek z danego tematu.

Każde słówko zapisujecie w języku angielskim, następnie jego tłumaczenie w języku polskim i ozdabiacie je odpowiednim obrazkiem.

NAGRODY PRZYZNAWANE BĘDĄ W DWÓCH KATEGORIACH WIEKOWYCH:

 • KLASY I – III
 • KLASY IV – VI

W TRAKCIE OCENY BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ :

 • ZASTOSOWANIE WSZYSTKICH UJĘTYCH W ZASADACH ELEMENTÓW :
 • ODPOWIEDNIA LICZBA PONUMEROWANYCH SŁÓW 1p
 • ZGODNOŚĆ SŁÓWEK Z WYBRANYM TEMATEM 1p
 • POPRAWNOŚĆ ZAPISU SŁÓWEK 1p (KL.4-6 – SŁÓWEK I ZDAŃ 2p)
 • PORZĄDEK ALFABETYCZNY (KL. IV-VI) 1p
 • POPRAWNOŚĆ TŁUMACZENIA 1p
 • ILUSTRACJA ZGODNA ZE SŁÓWKIEM 1p
 • ESTETYKA WYKONANIA SŁOWNIKA 1p
 • FORMAT PRACY A4 I DO 5 SŁÓWEK NA STRONIE 1p
 • WKŁAD PRACY 2p
 • KREATYWNOŚĆ 2p
 • WRAŻENIE OGÓLNE 2p

Punkty do zdobycia:

IV – VI – 15pkt

I – III – 13pkt

My Picture Dictionary


formularz jako plik graficzny!