INFORMACJA O MOŻLIWYCH DOSTOSOWANIACH FORM I WARUNKÓW PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

      Możliwość komentowania INFORMACJA O MOŻLIWYCH DOSTOSOWANIACH FORM I WARUNKÓW PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 została wyłączona

INFORMACJA O MOŻLIWYCH DOSTOSOWANIACH FORM I WARUNKÓW
PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
1. Dostosowanie form egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy
dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.
2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między
innymi na:
a. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania
społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia,
b. zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych,
c. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
d. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu
ósmoklasisty,
e. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty,
uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia,
f. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela
wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu
danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia
niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego
kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków
dydaktycznych.
3. Uczniami uprawnionymi do dostosowania, są:
 uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawność;
 uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym;
 uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;
 uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo oraz uczniowie z chorobami przewlekłymi;
 uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją,
dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią;
 uczniowie, którzy w roku szkolnym 2021/2022 byli objęci pomocą psychologicznopedagogiczną w szkole ze względu na:
a. trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
b. zaburzenia komunikacji językowej
c. sytuację kryzysową lub traumatyczną
 uczniowie, o których którym mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (cudzoziemcy), którym ograniczona znajomość języka polskiego
utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.
Szczegółowe informacje o dostosowaniach warunków i form przeprowadzenia egzaminu
ósmoklasisty dla poszczególnych grup zdających oraz informacje o podstawach
uprawnienia znajdują się pod linkiem:
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmono
gramie%202022.pdf oraz u pedagoga szkolnego.